Міністерство освіти і науки України
Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка)
Національна академія наук України

Інститут кібернетики НАН України ім. В.М.Глушкова
Полтавський університет споживчої кооперації України
Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленко
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Харківський національний університет радіоелектроніки

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики ПУСКУ

Всеукраїнська науково-практична конференція
“Інформатика та системні науки”
ІСН (ISS) – 2010

18-20 березня 2010 року
м. Полтава

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

      Полтавський університет споживчої кооперації України повідомляє про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформатика та системні науки ” 18-20 березня 2010 року.
      До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів, науково-дослідних організацій, а також фахівці підприємств, установ та організацій.

      Основі тематичні напрями роботи конференції:
      1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
      2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
      3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
      4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
      5. Інформатизація та кооперація.
      6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

ПРЕЗИДІЯ ОРГКОМІТЕТУ

Голова
Нестуля Олексій Олексійович, ректор Полтавського університету споживчої кооперації України, професор, д.і.н.

Співголови
      Рогоза Микола Єгорович, перший проректор Полтавського університету споживчої кооперації України, д.е.н., професор,
      Карпенко Ольга Василівна, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Полтавського університету споживчої кооперації України, к.е.н., доцент,
      Артеменко Віктор Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи Полтавського університету споживчої кооперації України, к.і.н., доцент.

Члени організаційного комітету
      Гребеннік Ігор Валерійович, професор кафедри системотехніки ХНУРЕ, д.т.н., професор,
      Донець Георгій Панасович, завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики НАН України ім.. В.М.Глушкова, д.ф.-м.н., с.н.с.,
      Ємець Олег Олексійович, завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУСКУ, д.ф.-м.н., професор,
      Куценко Олександр Сергійович, завідувач кафедри системного аналізу і управління НТУ «ХПІ», д.т.н., професор,
      Лагно Віктор Іванович, проректор з наукової роботи ПНПУ ім.В.Г.Короленко, д.ф.-м.н., професор,
      Барболіна Тетяна Миколаївна, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики ПНПУ ім.В.Г.Короленко, к.ф.-м.н., доцент (відпов. секретар),
      Ємець Олександра Олегівна, асистент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУСКУ, к.ф.-м.н. (відпов. секретар),
      Івченко Євген Ігоревич, директор навчально-наукового інформаційного центру ПУСКУ, к.т.н., доцент,
      Діденко Лариса Миколаївна, начальник редакційно-видавничого відділу ПУСКУ,
      Котенко Наталія Борисівна, директор навчально-виробничого комбінату ПУСКУ.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ

      Для компенсації витрат, пов’язаних з підготовкою конференції та виданням матеріалів необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 150 грн. на рахунок:
      р/р 26004172994001 в Полтавському регіональному управлінні КБ “ПриватБанк”, м. Полтава,
      МФО 331401,
      код ЗКПО 01597997.
      Призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції “Інформатика та системні науки” та прізвище учасника.

      Для публікації тез у збірнику і включення доповідей до програми конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції (форма додається), тези доповіді (в електронному та у двох примірниках у паперовому вигляді) та копію квитанції про оплату організаційного внеску до 18 лютого 2010 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

      Тези доповіді (до 3-х сторінок) оформляються на стандартних аркушах паперу А5 у вигляді файлу .rtf для Word for Windows. Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 кегль, інтервал – 1,0; поля: справа, зліва, зверху, знизу – 10мм. Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання, формули мають бути виконані у редакторі формул MS Equaition. Малюнки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт.

      Оформлення: ліворуч у верхньому куті сторінки вказати УДК, нижче у правому куті – ПІБ автора, нижче – вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, нижче посередині сторінки – назва доповіді (всі літери прописні, жирний шрифт); нижче через один рядок – анотація, нижче через один рядок – текст доповіді.

      В кінці як висновок формулюється наукова (практична) новизна, викладена в доповіді.

      Перелік використаних джерел друкується через 1 інтервал без абзацного відступу одним абзацом, а не списком – 9 кегль, нормальний. Номери джерел друкуються не жирним.

      Тези доповіді, що не відповідають вимогам, публікуватися не будуть.

ПУБЛИКАЦІЇ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КОНФЕРЕНЦЇІ

      До початку конференції планується видання збірника тез доповідей і програми конференції з переліком секцій, доповідачів і назв доповідей.

      За матеріалами конференції планується видати збірник наукових праць – робіт, рекомендованих до публікації. Умови будуть розіслані додатково.

      Робочі мови конференції: українська, російська, англійська (без синхронного перекладу)

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

1 день
8-00-13-30 – заїзд учасників конференції
13-30-14-30 – реєстрація учасників конференції
14-30-16-00 – пленарне засідання
16-30-18-00 – робота секцій

2 день
9-30-13-00 – робота секцій
13-00-14-00 – перерва
14-00-16-00 – робота секцій
16-00-17-00 – підведення підсумків конференції

3 день
Культурна програма (до обіду).
Від’їзд учасників конференції (після обіду).

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ ТА E-MAIL

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Карпенко Ольга Василівна
(+38) 0532-502-476

Зав. каф. математичного моделювання та соціальної інформатики Ємець Олег Олексійович
(+38) 05322-509-204

e-mail: yemets2008@ukr.net, contacts@informatics.org.ua

Сайт: www.informatics.org.ua

Завідувач науково-організаційного відділу університету Коливушка Наталія Іванівна
тел. (+38) 0532-563-703
факс (+38) 0532-500-222

ПОСЕЛЕННЯ УЧАСНИКІВ

      Проживання учасників конференції можливе в гуртожитку ПУСКУ (50 грн за добу, кількість місць обмежена) або в готелі «Турист» (вартість номера: 1-містного номеру –90, 180 грн; 2-містного – 160, 222, 296; 3-містного – 210, 270) та в інших (більш дорогих) готелях міста. Адреса готелю «Турист»: м.Полтава, вул.. Миру, 12, тел./факс (0532) 57-25-77.

      Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників конференції.

МАТЕРІАЛИ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ:

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, Полтавський університет споживчої кооперації України; Оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформатика та системні науки “, e-mail: : yemets2008@ukr.net.

ЗАЯВКА
на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформатика та системні науки “

Прізвище _________________________
Ім’я _____________________
По батькові _______________________
Назва організації _________________
Посада _____________________
Науковий ступінь ___________________
Вчене звання _________________________
Поштова адреса учасника з індексом______
Телефон/факс ___________________
E-mail _______________________________
Номер та назва тематичного напряму ________________________________
Назва доповіді ________________________
Необхідність мультимедійного проектора так___, ні___
Планую (потрібне підкреслити)
- виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв.)
- виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв.)
- участь в обговоренні
- участь у публікації (без приїзду)

Потреба у житлі (бронюванні) так__, ні__
Вказати вартість обраного житла (в межах) ___________________ грн
Участь у святковій вечері (19.03, оплата готівкою на місці – 100 грн) так__, ні__
Участь в екскурсії (оплата готівкою на місці – 10 грн) так__, ні__

Дата Підпис

Завантажити інформаційний лист на українській мові.
Загрузить информационный лист на русском языке.