Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка)

Інститут кібернетики НАН України ім. В.М.Глушкова
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленко
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Харківський національний університет радіоелектроніки
Українська інженерно-педагогічна академія

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
“Інформатика та системні науки”
ІСН (ISS) – 2011

17-19 березня 2011 року
м. Полтава

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

      ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» повідомляє про проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформатика та системні науки ” 17-19 березня 2011 року.
      До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів, науково-дослідних організацій, а також фахівці підприємств, установ та організацій.

      Основі тематичні напрями роботи конференції:
      1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
      2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
      3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
      4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
      5. Інформатизація та кооперація.
      6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

1 день
8-00-13-30 – заїзд учасників конференції
13-30-14-30 – реєстрація учасників конференції
14-30-16-00 – пленарне засідання
16-30-18-00 – робота секцій

2 день
9-30-13-00 – робота секцій
13-00-14-00 – перерва
14-00-16-00 – робота секцій
16-00-17-00 – підведення підсумків конференції

3 день
Культурна програма (до обіду).
Від’їзд учасників конференції (після обіду).

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Співголови
Сергієнко Іван Васильович, генеральний директор Кібернетичного центру НАНУ, директор Інсти-туту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, д.ф.-м.н.. професор, академік НАН України,
Нестуля Олексій Олексійович, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, професор, д.і.н.

Члени програмного комітету
      Донець Георгій Панасович, завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики НАН України ім.. В.М.Глушкова, д.ф.-м.н., с.н.с.,
      Ємець Олег Олексійович, завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУСКУ, д.ф.-м.н., професор,
      Куценко Олександр Сергійович, завідувач кафедри системного аналізу і управління НТУ «ХПІ», д.т.н., професор,
      Лагно Віктор Іванович, проректор з наукової роботи ПНПУ ім.В.Г.Короленко, д.ф.-м.н., професор,
      Литвин Олег Миколайович, завідувач кафедри вищої та прикладної математики УІПА, д.ф.-м.н., професор,
      Тевяшев Андрій Дмитрович, завідувач кафедри прикладної математики ХНУРЕ, д.т.н., професор, академік УНГА.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КОНФЕРЕНЦІЇ

      До початку конференції планується видання збірника тез доповідей і програми конференції з переліком секцій, доповідачів і назв доповідей.
      За матеріалами конференції планується видати збірник наукових праць – робіт, рекомендованих до публікації. Умови будуть розіслані додатково.

      Робочі мови конференції: українська, російсь-ка, англійська (без синхронного перекладу).

      Співробітники, студенти та аспіранти ПУЕТ матеріали надсилають по локальній мережі в папку eldoc/matmodel/in/Конференція Інформатика та системні науки 2011

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ

      Для компенсації витрат, пов’язаних з підготовкою конференції та виданням матеріалів необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 175 грн. на рахунок:
      р/р 26004060473065 в Полтавському регіональному управлінні ПАТ КБ “ПриватБанк”, м. Полтава,
      МФО 331401,
      код ЗКПО 01597997.
      Призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції “Інформатика та системні науки” та прізвище учасника.
      Можлива оплата на місці.

      Для публікації тез у збірнику і включення доповідей до програми конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції (в електронному вигляді), тези доповіді (в електронному вигляді) та копію квитанції (в електронному вигляді) про оплату організаційного внеску до 15 лютого 2011 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

      Тези доповіді (до 3-х сторінок) оформляються на стандартних аркушах паперу А5 у вигляді файлу .rtf для Word for Windows. Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 кегль, інтервал – 1,0; поля: справа, зліва, зверху, знизу – 10мм.
      Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Формули набираються у MS Equation 3.0 або MathType. Розмір формул: звичайний символ – 11 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 15 пт, малий символ – 9 пт. Стиль формул: змінна – курсив, матриця-вектор – півжирний. Малюнки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт.

      Оформлення: ліворуч у верхньому куті сторінки вказати УДК, нижче посередині сторінки – назва доповіді (всі літери прописні, жирний шрифт); нижче у лівому куті – ПІБ автора, вчений ступінь, вчене звання, нижче – місце роботи, нижче через один рядок – текст доповіді.

      В кінці як висновок формулюється наукова (практична) новизна, викладена в доповіді.

      Перелік використаних джерел друкується через 1 інтервал без абзацного відступу одним абзацом, а не списком – 11 кегль, нормальний шрифт.

      Тези доповіді, що не відповідають вимогам, публікуватися не будуть.

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ ТА E-MAIL

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Карпенко Ольга Василівна
(+38) 0532-502-476

Зав. каф. математичного моделювання та соціальної інформатики Ємець Олег Олексійович
(+38) 05322-509-204

e-mail: yemets2008@ukr.net, contacts@informatics.org.ua

Сайт: www.informatics.org.ua

Завідувач науково-організаційного відділу університету Коливушка Наталія Іванівна
тел. (+38) 0532-563-703
факс (+38) 0532-500-222

Барболіна Тетяна Миколаївна, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики ПНПУ ім.В.Г.Короленка, к.ф.-м.н., доцент (відпов. секретар),
Ємець Олександра Олегівна, доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, к.ф.-м.н. (відпов. секретар).

ПОСЕЛЕННЯ УЧАСНИКІВ

      Проживання учасників конференції можливе в гуртожитку ПУЕТ (50 грн за добу в 4-місних кімнатах, кількість місць обмежена) або в готелі «Турист» (вартість номера: 1-містного номеру – 180 грн; 2-містного – 160, 222, 296; 3-містного – 210, 270) та в інших (більш дорогих) готелях міста. Адреса готелю «Турист»: м. Полтава, вул.Миру, 12, тел./факс (0532) 57-25-77.

      Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників конференції.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Оргкомітет ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформатика та системні науки”, e-mail: : yemets2008@ukr.net.

ЗАЯВКА
на участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформатика та системні науки “

Прізвище _________________________
Ім’я _____________________
По батькові _______________________
Назва організації _________________
Посада _____________________
Науковий ступінь ___________________
Вчене звання _________________________
Поштова адреса учасника з індексом______
Телефон/факс ___________________
E-mail _______________________________
Номер та назва тематичного напряму ________________________________
Назва доповіді ________________________
Необхідність мультимедійного проектора так___, ні___
Планую (потрібне підкреслити)
- виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв.)
- виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв.)
- участь в обговоренні
- участь у публікації (без приїзду)

Потреба у житлі (бронюванні) так__, ні__
Вказати вартість обраного житла (в межах) ___________________ грн
Участь у святковій вечері (18.03, оплата готівкою на місці – 150 грн) так__, ні__
Участь в екскурсії (оплата готівкою на місці – 15 грн) так__, ні__

Дата Підпис

      Додаткова інформація надаватиметься за вказаними у заявках електронними адресами. Просимо розповсюдити інформацію серед колег.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2011) (125.0 KiB)

Загрузить:

  Информационный лист на русском языке (ИСН-2011) (109.0 KiB)