До Вашої уваги – новини з наукової роботи на кафедрі.

     Науково-дослідна робота кафедри ММСІ ведеться в області теоретичних основ інформатики і кібернетики, математичного моделювання та обчислювальних методів.

     Наукова школа кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики: теорія, моделі, методи та застосування комбінаторної оптимізації.

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 01.05.01
теоретичні основи інформатики та кібернетики.

Основні наукові публікації кафедри:

Монографії

 1. Ємець О.О., Колєчкіна Л.М. Задачі комбінаторної оптимізація з дробово-лінійними функціями: Монографія. – К.: Наук. думка, 2005. – 117 с. (ISBN 996-00-0601-2, 7,3 др. акр.).
 2. Бакалавр із прикладної математики: робочі програми кафедри прикладної математики, інформатики та математичного моделювання. Навчально-методичний посібник / За заг. редакцією О.О. Ємця. – Полтава: ПолтНТУ,  2004. -  386 с. (21,78 д.а.).
 3. Стоян Ю.Г., Ємець О.О. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації. – К.: Ін-т системн. досліджень освіти, 1993. – 188 с.
 4. Ємець О.О., Колєчкіна Л.М., Недобачій С.І. Дослідження областей визначення задач евклідової комбінаторної оптимізації на переставних множинах. – Полтава: Полтавський державний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, ЧПКП "Легат", 1999. – 64 с.
 5. Ємець О.О., Колєчкіна Л.М., Недобачій С.І. Дослідження областей визначення задач евклідової комбінаторної оптимізації на переставних множинах. Ч. 2. Про одну задачу оптимізації на переставленнях. – Полтава: Полтавський державний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, ЧПКП "Легат", 1999. – 32с.

Статті викладачів кафедри

Ємець Олег Олексійович

 1. Ємець О.О., Колєчкіна Л.М. Задача оптимізації на переставленнях з дробово-лінійною цільовою функцією: властивості множини допустимих розв’язків // Український математичний журнал. – 2000. – Т. 52. – №12. – С. 1630 – 1640.
 2. Emets O.A., Kolechkina L.M. Optimization problem on permutations with linear-fractional objective function: properties of the set of admissible solutions // Ukrainian Mathematical Journal. –2000. – Vol. 52. – No 12. – P. 1858-1871.
 3. Емец О.А., Емец Е.М. Моделирование некоторых инвестиционных задач с помощью евклидовой комбинаторной оптимизации // Экономика и матем. методы. -2000. -Т. 36. – №2. – С.141-144.
 4. Емец О.А., Евсеева Л.Г., Романова Н.Г. Задача цветной упаковки прямоугольников с учетом погрешностей исходных данных и ее решение // Экономика и матем. методы. – 2000. -Т. 36. – №3. – С.149-152.
 5. Ємець О.О., Ємець Є.М. Безумовна оптимізація на полірозміщеннях: достатні умови та оцінки мінімумів сильно опуклих цільових функцій // Вісник Запорізького державного університету. – Запоріжжя: ЗДУ. – 2000. – №1. – С.44-48.
 6. Ємець О.О., Ємець Є.М. Відсікання в лінійних частково комбінаторних задачах евклідової комбінаторної оптимізації // Доповіді  НАН України. – 2000. – №9. – С. 105-109.
 7. Ємець О.О., Ємець Є.М. Оцінки та достатні умови мінімуму сильно опуклої функції при її мінімізації на розміщеннях // Волинський математичний вісник. – Рівне: РДГУ. – 2000. – №7. – С.67 –69.
 8. Ємець О.О., Колєчкіна Л.М. Моделювання деяких прикладних задач оптимізаційними задачами з дробово-лінійною функцією цілі на переставленнях // Волинський математичний вісник. – Рівне: РДГУ. – 2000. – №7. – С.70 –77.
 9. Емец О.А., Евсеева Л.Г., Романова Н.Г. Интервальная математическая модель комбинаторной задачи цветной упаковки прямоугольников // Кибернетика и системный анализ. – 2001. – №3. – С. 131 – 138.
 10. Емец О.А., Емец Е.М. Отсечения в линейных частично комбинаторных задачах оптимизации на перестановках // Экономика и матем. методы. – 2001. -Т. 37, №1. – С. 118-121.
 11. Емец О.А., Недобачий С.И., Колечкина Л.Н. Неприводимая система ограничений комбинаторного многогранника в дробно-линейной задаче оптимизации на перестановках // Дискретная математика. – 2001. – Т. 13. – Вып. 1. – С. 110-118.
 12. Ємець О.О., Рогоза М.Є., Романова Н.Г. До системного розв’язування організаційних проблем в економічних системах // Регіональні перспективи. – 2001. – №5-6. – С. 201 – 203.
 13. Ємець О.О., Світалка В.П. Управління інноваціями газовидобувного підприємства за методом аналізу ієрархії //Регіональні перспективи. – 2001. – №5-6. – С. 213 – 215.
 14. Емец О.А., Роскладка Е.В. Многоуровневая задача обслуживания как задача евклидовой комбинаторной оптимизации и ее решение // Динамические системы (межвед. науч. сб.). – 2001. Вып. №17. – Симферополь: Тавр. нац. ун-т . С. 205-209.
 15. Валуйська О., Ємець О., Пічугіна О. До питання про нелінійну та параметричну оптимізацію на комбінаторних множинах // Вісник Львів. ун-ту . Сер. приклад. математика та інформатика. – 2002. – Вип. № 4.  – С. 94 – 101.
 16. Емец О.А., Рогоза Н.Е. Структуризация проблемы гармонизации взаимоотношений между предприятием и налоговой системой // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 150. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 161-165.
 17. Валуйская О.А., Емец О.А., Романова Н.Г. Выпуклое продолжение многочленов, заданных на полиперестановках, модифицированным методом Стояна-Яковлева // Журн. вычислит.математ и матем. физики. – 2002. – Т. 42, №4. – С.591- 596.
 18. Valuiskaya O.A., Emets O.A., Romanova N.G. Stoyan-Yakovlev`s modified method applied to convex continuation of polynomials defined on polypermutations // Computational Mathematics and Mathematical Physics. – 2002. – V. 42. – No. 42. – P. 566 – 570.
 19. Ємець О., Романова Н., Роскладка О. Про властивості деяких задач евклідової комбінаторної оптимізації на переставленнях та методи їх розв’язування // Вісник Львів. ун-ту. Сер. приклад. математика та інформатика. – 2002. – Вип. № 5. – С. 89 – 94.
 20. Емец О.А., Роскладка Е.В. Решение некоторых евклидовых комбинаторных задач оптимизации методом динамического программирования // Кибернетика и систем. анализ. – 2002. – №1. – С.138-146.
 21. Ємець О.О., Роскладка О.В., Недобачій С.І. Незвідна система обмежень для загального многогранника розміщень // Український матем. журн. – 2003. -  Т. 55, №1. – С. 3-11.
 22. Ємець О.О., Барболіна Т.М. Розв’язування задач нелінійної умовної оптимізації на розміщеннях методом відсікання // Український матем. журн. – 2003. -  Т. 55, №5. – С. 604-612.
 23. Емец О.А., Барболина Т.Н. Решение линейных задач оптимизации на размещениях методом отсечений // Кибернетика и систем. анализ. – 2003. – №6. – С.131-141.
 24. Ємець О.О., Романова Н.Г., Чілікіна Т.В. Оптимізації на вершино- розташованих евклідових комбінаторних множинах // Математичне моделювання. – 2003. – №2(10) – С. 13 – 15.
 25. Ємець О.О., Чілікіна Т.В Нелінійні задачі комбінаторної оптимізації на вершинно розташованих множинах та їх розв’язування // Динамические системы (межвед. науч. сб.). – 2004. Вып. 17. – Симферополь: Тавр. нац. ун-т. С. 160-165. (0,38 др. арк..)
 26. Ємець О.О., .Романова Н.Г. Комбінований метод розв’язування лінійних комбінаторних задач оптимізації на вершинно розташованих евклідових комбінаторних множинах // Динамические системы (межвед. науч. сб.). – 2004. Вып. 17. – Симферополь: Тавр. нац. ун-т. С. 166-170. . (0,32 др. арк..)
 27. Емец О.А., Колечкина Л.Н. Решение задач оптимизации с дробно-линейными целевыми функциями и дополнительными линейными ограничениями на перестановках // Кибернетика и систем. анализ. – 2004. – №3. – С.30-43.
 28. Емец О.А., Барболина Т.Н. Решение задач евклидовой комбинаторной оптимизации методом построения лексикографической эквивалентности // Кибернетика и систем. анализ. – 2004. – №5. – С.115-125.
 29. Ємець О.О., Черненко О.О. Математичне моделювання деяких економічних проблем задачами оптимізації на розміщеннях з дробово-лінійною функцією цілі // Волинський математичний вісник: Серія прикладна математика. – 2004, вип. 2(11). – С. 107-112.
 30. Барболина Т.Н., Емец О.А. Полностью целочисленный метод отсечения для решения линейных условных задач оптимизации на размещениях // Журн. вычислит. математ. и матем. физики. – 2005. – Т. 45, №2. – С.254- 261.
 31. Емец О.А., Черненко О.А. Неприводимая система ограничений комбинаторного многогранника в дробно-линейной задаче на размещениях // Кибернетика и систем. анализ. – 2005. – №2. – С.107-116.
 32. Стоян Ю.Г., Ємець О.О., Ємець Є.М. Оптимізація на полірозміщеннях: теорія та методи. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 103 с. (ISBN 996-7971-27-9, 6,4 др. акр.).
 33. Ємець О.О., Колєчкіна Л.М., Нагірна А.М. Розв’язування багатокритеріальної задачі з лінійними критеріями на множині переставлень // Вісник Хмельницького націон. ун-ту. – 2005. – № 5, ч. 1, т. 2. – Техн. науки. – С. 17-19.
 34. Ємець О., Романова Н. Моделювання задачами оптимізації з дробово-лінійною цільовою функцією на поліпереставленнях // Вісник націон. ун-ту „Львівська Політехніка”. – 2005. – №540 . Сер. „Фіз.-матем. науки”. – С. 65-68.
 35. Емец О. А., Черненко О.А. Некоторые свойства области допустимых решений задачи с дробно-линейной функцией цели на размещениях // Динамические системы (межвед. науч. сб.). – 2005. Вып. 19. – Симферополь: Тавр. нац. ун-т. С. 122-129.
 36. Ємець О.О., Романова Н. Г. Безумовна задача оптимізації дробово-лінійної цільової функції на поліпереставленнях: зведення до лінійної умовної на спеціальній комбінаторній множині // Радиоэлектроника и информатика. – 2005. – № 1. – С. 70-73.
 37. Ємець О.О., Колєчкіна Л.М. Задачі комбінаторної оптимізація з дробово-лінійними функціями. – К.: Наук. думка, 2005. – 117 с. (ISBN 996-00-0601-2, 6,4 др. акр.).
 38. Ємець О.О., Черненко О.О. Розв’язування безумовної задачі з дробово-лінійною функцією цілі на загальній множині розміщень // Радиоэлектроника и информатика. – 2005. – № 4. – С. 144-149.
 39. Ємець О.О., Роскладка О.В. Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв’язування: Монографія. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. –  129 с. .(ISBN 996-7971-39-2, 9,0 др. арк.).
 40. Емец О. А., Барболина Т.Н., Черненко О.А. Решение задач оптимизации с дробно-линейными целевыми функциями и дополнительными ограничениями на размещениях // Кибернетика и систем. анализ. – 2006. – №5. – С. 79-85.
 41. Ємець О.О., Черненко О.О. Оптимізація дробово-лінійної функції на розміщеннях: властивості допустимої області // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. Вісник КПІ.
 42. Ємець О. О., Барболіна Т. М., Черненко О. О. Розв’язування умовних задач з дробово-лінійною функцією цілі на множині розміщень // Доповіді НАН України. – 2006. – №11. – С. 15-18.
 43. Емец О. А., Устьян Н.Ю. Решение некоторых задач комбинаторной оптимизации на размещениях и перестановках игрового типа // Проблемы управления и информатики. – 2006. – №3. – С.37–47.
 44. Емец О. А., Устьян Н.Ю. Исследование задач комбинаторной оптимизации игрового типа на размещениях // Проблемы управления и информатики. – 2007 – №1. – С.1–12.

Валуйська Ольга Олексійовна

 1. Яковлев С.В., Валуйская О.А. Оптимизация линейных функций на вершинах перестановочного многогранника с дополнительными линейными ограничениями // Украинский математический журнал. – 2001. – № 9. – С. 1278-1280.
 2. Валуйська О., Ємець О., Пічугіна О. До питання про нелінійну та параметричну оптимізацію на комбінаторних множинах // Вісник Львів. ун-ту . Сер. приклад. математика та інформатика. – 2002. – Вип. № 4.  – С. 94 – 101.
 3. Валуйская О.А., Емец О.А., Романова Н.Г. Выпуклое продолжение многочленов, заданных на полиперестановках, модифицированным методом Стояна-Яковлева // Журн. вычислит.математ и матем. физики. – 2002. – Т. 42, №4. – С.591- 596.
 4. Valuiskaya O.A., Emets O.A., Romanova N.G. Stoyan-Yakovlev`s modified method applied to convex continuation of polynomials defined on polypermutations // Computational Mathematics and Mathematical Physics. – 2002. – V. 42. – No. 42. – P. 566 – 570.

Роскладка Андрій Анатолійович

 1. Роскладка А.А. Stochastic settings of the problems of Euclidean combinatorial optimization // Theory of  stochastic processes. Vol. 9 (25), №3-4, 2004, P. 170-175.
 2. Ємець О.О., Роскладка А.А., Ємець Ол-ра О. Задача евклідової комбінаторної оптимізації в умовах невизначеності // „Вісник Хмельницького національного університету”. Збірник наукових праць. Вип. 1, 2005. ? С. 40-45.

Роскладка Олена Володимирівна

 1. Емец О.А., Роскладка Е.В. Многоуровневая задача обслуживания как задача евклидовой комбинаторной оптимизации и ее решение // Динамические системы (межвед. Науч. Сб.). – 2001. Вып. №17. – Симферополь: Тавр. Нац. Ун-т . С. 205-209.
 2. Емец О.А., Роскладка Е.В. Решение некоторых евклидовых комбинаторных задач оптимизации методом динамического программирования // Кибернетика и системный анализ. – 2002. -№1. – С. 138-146.
 3. Роскладка О. В. Незвідна система обмежень загального многогранника полірозміщень // Вісник Запорізького державного університету. – 2002. -№2. – С. 81-84.
 4. Ємець О.О., Романова Н.Г., Роскладка О.В. Про властивості деяких задач евклідової комбінаторної оптимізації на переставленнях та методи їх розв’язування // Вісник Львів. Нац. Ун-ту . Сер. Приклад. Математика та інформатика. – 2002. – Вип. № 5.  – С. 89 – 94.
 5. Ємець О. О., Роскладка О. В., Недобачій С. І. Незвідна система обмежень для загального многогранника розміщень // Укр. Мат. Журн. – 2003. –т. 55. – №1. – С. 3 -11.  
 6. Ємець О.О., Роскладка О.В. Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв’язування: Монографія. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. –  129 с. .(ISBN 996-7971-39-2, 9,0 др. арк.).

Романова Наталія Гаврилівна

 1. Емец О.А., Евсеева Л.Г., Романова Н.Г. Задача цветной упаковки прямоугольников с учетом погрешностей исходных данных и ее решение // Экономика и матем. методы.–2000.–Т.36, №3.–С.149-152.
 2. Емец О.А., Евсеева Л.Г., Романова Н.Г. Интервальная математическая модель комбинаторной задачи цветной упаковки прямоугольников // Кибернетика и системный анализ. – 2001. – №3. – С. 131 – 138.
 3. Ємець О.О., Рогоза М.Є., Романова Н.Г. "До системного розв"язування організаційних проблем в  економічних системах"// Регіональні перспективи.- 2001, -№5-6, – С.201-203.
 4. Валуйская О.А., Емец О.А., Романова Н.Г. Выпуклое продолжение многочленов, заданных на полиперестановках, модифицированным методом Стояна-Яковлева // Журн. вычислит.математ и матем. физики. – 2002. – Т. 42, №4. – С.591- 596.
 5. Valuiskaya O.A., Emets O.A., Romanova N.G. Stoyan-Yakovlev`s modified method applied to convex continuation of polynomials defined on polypermutations // Computational Mathematics and Mathematical Physics. – 2002. – V. 42. – No. 42. – P. 566 – 570.
 6. Ємець О.О., Романова Н.Г., Роскладка О.В. Про властивості деяких задач евклідової комбінаторної оптимізації на переставленнях та методи їх розв’язування // Вісник Львів. нац. ун-ту . Сер. приклад. математика та інформатика. – 2002. – Вип. № 5.  – С. 89 – 94.
 7. Ємець О.О., Романова Н.Г.  Комбінований метод розв’язування лінійних комбінаторних задач оптимізації на вершинно розташованих евклідових комбінаторних множинах // Журн. „Динамические системы”. ? 2004. ? Вып. №18. ? С. 166-170. (0,32 д.а).
 8. Ємець О.О., Романова Н.Г. Комбінований метод розв’язування лінійних комбінаторних задач оптимізації на вершинно розташованих евклідових комбінаторних множинах // Динамические системы (межвед. науч. сб.). – 2004. Вып. 18. – Симферополь: Тавр. нац. ун-т. С. 166-170. 
 9. Романова Н.Г. Задача оптимізації дробово-лінійної цільової функції на поліпереставленнях: властивості її комбінаторного многогранника // Волинський математичний вісник: Серія прикладна математика. – 2004, вип. 2(11). – С. 223-232.
 10. Ємець О.О., Романова Н.Г. Комбінований метод розв’язування лінійних комбінаторних задач оптимізації на вершинно розташованих евклідових комбінаторних множинах // Журн. „Динамические системы” №18. .- 2005. – Симферополь: Тавр. нац. ун-т. ? С. 166-170.

Черненко Оксана Олексійовна

 1. Ємець О.О., Черненко О.О. Математичне моделювання економічних проблем задачами оптимізації на розміщеннях з дробово-лінійною функцією цілі // Волинський математичний вісник, Вып. 2. – Рівне: РДГУ. – 2004. – С. 107-113.
 2. Емец О.А., Черненко О.А. Неприводимая система ограничений комбинаторного многогранника в дробно-линейной задаче оптимизации на размещениях // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – №2, С. 107-116.
 3. Емец О.А., Черненко О.А. Некоторые свойства области допустимых решений задачи с дробно-линейной функцией цели на размещениях // Динамические системы (межведомственный научный сборник) Вып. 19. – Симферополь: ТНУ. – 2005. – С. 122-129.
 4. Емец О.А., Барболина Т. Н., Черненко О. А. Решение задач оптимизации с дробно-линейными целевыми функциями и дополнительными ограничениями на размещениях // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – №5, С. 79-85.
 5. Ємець О.О., Черненко О.О. Розв’язування безумовної задачі з дробово-лінійною функцією цілі на загальній множині розміщень // Радиоэлектроника и информатика. – 2005. – №4. – С.144-149.
 6. Ємець О.О., Черненко О.О. Оптимізація дробово-лінійної функції на розміщеннях: властивості допустимої області // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. Вісник КПІ.
 7. Ємець О. О., Барболіна Т. М., Черненко О. О. Розв’язування умовних задач з дробово-лінійною функцією цілі на множині розміщень // Доповіді НАН України. – 2006. – №11. – С. 15-18.

Парфьонова Тетяна Олександрівна

 1. Ємець О.О., Парфьонова Т.О. Транспортні задачі комбінаторного типу // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університеу. Вип. 29, 2005. С. 162-164.

Ємець Олександра Олегівна

 1. Ємець Ол-ра О. Одна задача комбінаторної оптимізації на переставленнях нечітких множин // Волинський математичний вісник: Серія прикладна математика. – 2004, вип. 2(11). – С. 101-106.
 2. Ємець О.О., Роскладка А.А., Ємець Ол-ра О. Задача евклідової комбінаторної оптимізації в умовах невизначеності // „Вісник Хмельницького національного університету”. Збірник наукових праць. Вип. 1, 2005. ? С. 40-45.

Устьян Н.Ю.

 1. О.А. Емец, Н.Ю. Устьян. Решение некоторых задач комбинаторной оптимизации на размещениях и перестановках игрового типа // Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал. Вып. 3, 2006. ? С. 37-46.
 2. Емец О. А., Устьян Н.Ю. Исследование задач комбинаторной оптимизации игрового типа на размещениях // Проблемы управления и информатики. – 2007 – №1. – С.1–12.

Наукові зв’язки з іншими ВНЗ

     Наукові зв’язки кафедри підтримуються з багатьма науковими та вищими навчальними закладами України, серед яких:

 • Інститут кібернетики НАН України;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Національний технічний університет України (КПІ);
 • Інститут прикладного системного аналізу (НТУУ КПІ);
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Інститут проблем машинобудування НАН України;
 • Хмельницький національний університет та ін. 

Студентська робота

     Студенти спеціальності «Соціальна інформатика» постійно беруть участь у конкурсах на кращу студентську наукову роботу та доповідають про свої досягнення на студентських наукових конференціях.

Гуртки

     На кафедрі працює студентський науковий гурток “Інформатик”, який проводить:

 1. Олімпіада з "Соціальної інформатики"
 2. Конкурс на кращого програміста
 3. Конкурс на кращу курсову роботу з інформаційних технологій
 4. Участь в студентській науковій конференції