14-15 червня 2011 р. в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся захист дипломних робіт магістрів за спеціальністю 8.080204 «Соціальна інформатика».
      Відповідно до наказу по Полтавському університету економіки і торгівлі №173-Н від 15 вересня 2010 року «Про затвердження тем, призначення керівників магістерських робіт студентам факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.080204 «Соціальна інформатика» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра» студенти спеціальності 8.080204 «Соціальна інформатика» виконували магістерські роботи за темами:

Студент

Тема

Керівник

1.

Антонець Олег Миколайович

Дослідження програмних реалізацій алгоритму Кармаркара та симплекс-методу для задач лінійного програмування.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

2.

Бернацький Василь  Сергійович

Моделювання, алгоритмізація та програмна реалізація задачі про розподіл ресурсів як задачі лінійної умовної оптимізації на комбінаторних множинах.

Валуйська О.О., доц., к.ф.-м.н.

3.

Гордієнко Анна Володимирівна

Створення програмного забезпечення для дисципліни «Нейронно-мережеві технології в інформатиці» з елементами дистанційного навчання.

Романова Н.Г., к.ф.-м.н.

4.

Дігтяр Артем Васильович

Моделювання та програмна реалізація розв’язування задачі оптимізації дробово-лінійної цільової функції на комбінаторній множині розміщень

Черненко О.О.,  к.ф.-м.н.

5.

Дорошенко Андрій Олександрович

Програмна реалізація та дослідження методу гілок та меж для розв’язування дробово-лінійної задачі оптимізації з додатковими лінійними обмеженнями на  множині розміщень.

Черненко О.О., к.ф.-м.н.

6.

Костерін Ярослав Ігорович

Розв’язування комбінаторної транспортної задачі методом гілок та меж: програмна реалізація алгоритмів та їх дослідження.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

7.

Костеріна Оксана Олександрівна

Комбінаторні транспортні задачі з нечіткими даними та їх розв’язування.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

8.

Максименко Микола Леонідович

Мережева система планування роботи кафедри ВНЗ.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

9.

Олійник Світлана Віталіївна

Програмна реалізація та дослідження алгоритмів, що реалізують операції над нечіткими числами з контінуальним носієм.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

10.

Трейтяченко Михайло Григорович

Моделювання науково-технічного прогресу макроекономічної системи за допомогою моделі Солоу, алгоритмізація та програмна реалізація.

Валуйська О.О., доц., к.ф.-м.н.

     Відповідно до наказу по університету 53-Н від 12 квітня 2011 року оцінювала роботу Державна екзаменаційна комісія у складі:

 • Голова ДЕК:

  • Донець Георгій Панасович, доктор фізико-математичних наук; вчене звання ? старший науковий співробітник, зав. відділом Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України (м. Київ).
 • Члени ДЕК:    
  • Вахтін Сергій Ростиславович, кандидат технічних наук, професор кафедри економіки підприємства, декан факультету економіки та менеджменту.
  • Ємець Олег Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедрою математичного моделювання та соціальної інформатики.
  • Черненко Оксана Олексіївна, кандидат фізико-математичних наук, в.о. доцента кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.
  • Ємець Олександра Олегівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.
 • Секретар:
  • Ольховський Дмитро Миколайович, асистент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.

     Всі студенти успішно захистили роботи. Особливу увагу Державної екзаменаційної комісії привернули магістерські роботи Антонця О.М., Олійник С.В., Трейтяченко М.Г.
     Державна екзаменаційна комісія ухвалила:

 1. Випускникам Полтавського університету економіки і торгівлі факультету економіки і менеджменту зі спеціальності “Соціальна інформатика” випуску 2011 року освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, які успішно захистили магістерські роботи (10 студентів), присвоїти кваліфікацію магістр з соціальної інформатики”.
 2. Затвердити результати захисту магістерських робіт студентами спеціальності “Соціальна інформатика” випуску 2011 року, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.
 3. Видати дипломи з відзнакою таким студентам: Антонець О.М., Олійник С.В