7-8 травня 2009 р. пройшов Комплексний державний іспит освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за фахом 6.080204 «Соціальна інформатика» за напрямом 6.0802 «Прикладна математика».
      До складання Комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за фахом 6.080204 «Соціальна інформатика» за напрямом 6.0802 «Прикладна математика» допущено 51 студент денної форми навчання вказаної спеціальності, що повністю виконали навчальний план та закінчили теоретичний курс навчання в 2008 – 2009 навчальному році.

Голова ДЕК Донець Георгій Панасович, доктор фізико-математичних наук; зав. відділом ІК НАНУ ім. В.М. Глушкова (м. Київ).
 
Члени ДЕК Вахтін Сергій Ростиславович, кандидат технічних наук, професор кафедри економіки підприємства, декан факультету економіки та менеджменту.
Ємець Олег Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедрою математичного моделювання та соціальної інформатики.
Крещенко Леонід Федотович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики.
Роскладка Андрій Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.
 
Секретар Тур Олена Василівна, асистент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.
 

      Студенти засвоїли програмний матеріал і отримали достатній рівень підготовки за обраним фахом. Із загальної кількості 51 студента – 13 – отримали оцінку “відмінно”, 17 – оцінку “добре”, 21 – “задовільно”, 1 студентка не з’явилася . Якісна успішність складає 58,8 %, середній бал – 3,84.
      Треба підкреслити, що студенти знають і досить уміло використовують цю здобуті знання в умовах глобальної комп’ютеризації суспільства. Їх відповіді відзначались повнотою розкриття питань, що містилися в білетах, системним підходом до дослідження моделей різних інформаційних задач, змістовністю та обґрунтованістю висновків.