Фахівець із інформатики буде досконально володіти знаннями та практичними навичками в області комп’ютерних та інформаційних дисциплін. Навчальний план напряму “Інформатика” поєднує в собі високий рівень математичної та комп’ютерної підготовки фахівців, оскільки саме математичний апарат є основою передових комп’ютерних технологій, теоретичною базою для розв’язування найскладніших задач у різноманітних областях знань.

Програма підготовки включає такі основні цикли:

Навчальні дисципліни бакалавра

Цикл інформаційно-комп’ютерних дисциплін

 • програмування (С#, Visual Studio С++, Java);
 • архітектура обчислювальних систем;
 • алгоритми та структури даних;
 • системне програмування та операційні системи;
 • математична логіка та теорія алгоритмів;
 • бази даних та інформаційні системи;
 • організація та обробка електронної інформації (HTML, XML, VBA, С# та інше);
 • програмування та підтримка веб-застосувань;
 • захист інформації;
 • паралельні та розподілені обчислення;
 • проектування програмних систем;
 • обробка зображень та мультимедіа;
 • платформи корпоративних інформаційних систем (Java, .NET);
 • інтелектуальні інформаційні системи;
 • теорія програмування;
 • розподілені інформаційно-аналітичні системи;
 • інформатика (Object Pascal, Delphi);
 • інтернет-технології;
 • інформаційні мережі;
 • аналіз даних на ПК;
 • офісні комп’ютерні технології;
 • основи комп’ютерного дизайну;
 • теорія інформації і кодування;
 • сучасні парадігми програмування.

Цикл кібернетичних і математичних дисциплін

 • дискретна математика;
 • математичний аналіз;
 • алгебра і геометрія;
 • теорія ймовірностей і математична статистика;
 • методи оптимізації та дослідження операцій;
 • диференціальні рівняння;
 • системний аналіз та теорія прийняття рішень;
 • методика викладання математики та інфор­матики;
 • моделювання економічних, екологічних і со­ціальних процесів;
 • теорія систем та математичне моделювання;
 • чисельні методи;
 • елементи комбінаторної оптимізації.

Цикл економічних дисциплін

 • макроекономіка;
 • мікроекономіка;
 • гроші і кредит;
 • теорія економічного аналізу;
 • облік та аудит;
 • фінанси.

Цикл соціально-гуманітарних дисциплін

 • ділова українська мова;
 • іноземна мова за професійним спрямуванням „Інформатика”;
 • ділова іноземна мова;
 • друга іноземна мова;
 • соціологія;
 • філософія, культурологія;
 • історія України;
 • психологія;
 • правознавство;
 • фізична культура;
 • основи менеджменту;
 • безпека життєдіяльності.
Навчальні дисципліни спеціаліста

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

 • Економічні основи обґрунтування проектів
 • Цивільний захист
 • Практика технічного перекладу в галузі інформатики

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін

 • Сучасні методи оптимізації і їх програмування
 • Інтернет-програмування
 • Нейронно-мережеві технології в інформатиці

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін вибору університету

 • Вища освіта і болонський процес
 • Міжнародний кооперативний рух
 • Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації
 • Аналіз алгоритмів

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін за вибором студента (дві)

 • Програмне забезпечення електронної комерції
 • Інформаційні системи в обліку і звітності
 • Комп’ютерний аналіз статистичних даних
 • Платіжні системи
Навчальні дисципліни магістра

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

 • Сучасні філософські проблеми інформатизації суспільства
 • Цивільний захист
 • Практика технічного перекладу в галузі інформатики

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін

 • Сучасні методи оптимізації і їх програмування
 • Інтернет-програмування
 • Аналіз алгоритмів

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін вибору університету

 • Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ
 • Вища освіта і болонський процес
 • Міжнародний кооперативний рух

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін за вибором студента (дві)

 • Основи наукових досліджень
 • Платіжні системи
 • Інформаційні системи в обліку і звітності
 • Нейронно-мережеві технології в інформатиці
 • Педагогіка вищої школи